System rezerwacji stolików 2BE Club

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ "Stek i Wino" oraz "2BE Club"
z dnia 10.02.2022


 1. Poniższy regulamin dotyczy Stek i Wino S.C. Mariusz Owczarz, Dariusz Pala, ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko Biała, NIP. 9372161170.
 2. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Stek i Wino i 2BE Club, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Stek i Wino i 2BE Club jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 3. Osoby przebywające w Stek i Wino i 2BE Club mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych.
 5. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, jakichkolwiek narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy. Za wniesiony alkohol klub pobiera opłatę "korkową" w wysokości 100,00 zł./ butelka.
 6. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 i 4 regulaminu
 7. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 5 regulaminu, oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu.
 8. Do Stek i Wino i 2BE Club mają wstęp jedynie osoby powyżej 21-go roku życia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku.
 9. Pierwszeństwo we wstępie do Stek i Wino i 2BE Club mają posiadacze kart członkowskich klubu.
 10. O wejściu osób do Stek i Wino i 2BE Club decyduje selekcjoner.
 11. Pracownicy ochrony oraz selekcja Stek i Wino i 2BE Club mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została niewpuszczona do lokalu.
 12. Klub nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy za rezerwacje dla osób niestosujących się do wyżej wymienionych punktów.
 13. Selekcjoner nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu!!!
 14. W przypadku braku miejsca w Stek i Wino i 2BE Club, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości.
 15. Obsługa Stek i Wino i 2BE Club ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 16. Godzina zamknięcia Stek i Wino i 2BE Club ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo.
 17. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. Usunięcie z lokalu nastąpi w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, w tym agresywnego zachowania w stosunku do innych osób przebywających w klubie. W takim przypadku pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w stosunku do osób zachowujących się wulgarnie bądź agresywnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym członkom klubu.
 18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Stek i Wino i 2BE Club, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się (o którym mowa w pkt. 14 Regulaminu), ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.
 19. Stek i Wino i 2BE Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 20. W Stek i Wino i 2BE Club obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 21. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Stek i Wino i 2BE Club dla celów marketingowych. Zgoda udzielana jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
 22. Stek i Wino i 2BE Club zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom z biletami zakupionymi w przedsprzedaży przysługuje zwrot pieniędzy za zakup biletu. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń oprócz kosztów zakupionego biletu.
 23. Stek i Wino i 2BE Club nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie (takie jak katastrofa, pożar, wyłączenie prądu, ewakuacja zarządzona przez służby policji i straży pożarnej, alarm bombowy) i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 24. Rezerwacji miejsc można dokonywać na stronie internetowej www.2beclub.pl i www.stekiwino.pl po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Stek i Wino i 2BE Club bądź telefonicznie, lub osobiście w siedzibie klubu Stek i Wino i 2BE Club.
 25. W przypadku rezerwacji miejsca w Stek i Wino i 2BE Club przy użyciu stron internetowych (adresy www pkt. 24 regulaminu), rezerwacja którą złożysz musi być opłacona w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia w formie wpłaty na konto podane na stronie internetowej. Po upływie 20 minut od złożenia zamówienia, miejsce znów staje się dostępne w systemie online do rezerwacji przez inną osobę.
 26. W przypadku odwołania rezerwacji - do dwóch dni przed datą rezerwacji - koszt rezerwacji jest zwrotny tylko i wyłącznie w formie Vouchera. W sytuacji odwołania rezerwacji - poniżej dwóch dni od daty rezerwacji - koszt jest bezzwrotny.